Auxiliar Administratiu de l' Administració Pública

MasterD


Modalidad:
Online
Formación:
Oposicion
Precio:
A consultar

Destinado a:

Aconseguir una ocupació fixa com funcionari de Corporacions Locals pot estar a l´abast de qualsevol persona que s´ho proposi amb aquest curs de preparació de les oposicions d´Auxiliar Administratiu dels Corporacions Locals.

Les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places d´Auxiliar Administratiu a les quals es poden presentar tots aquells que compleixin els requisits exigits per la institució convocant i que es preparin els temes marcats per a cadascuna de les proves d´accés.

Presentación

Les funcions principals d´un auxiliar administratiu estan relacionades amb el treball d´oficina, ja bé sigui tramitant correspondència, recepcionant documents, atenent trucades telefòniques, arxivant documents, tramitant expedients, actualitzant l´agenda o utilitzant la maquinària d´oficina (fotocopiadores i ordinadors).

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball segur i indefinit. Estudia les oposicions amb aquest curs preparatori de les oposicions d´auxiliar administratiu i podràs treballar en els ajuntaments de Lleida, Tarragona, Barcelona o Girona, entre d´altres de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Master-D t'ofereix un preparador personal i un tutor especialitzat, material didàctic completament actualitzat i el seu exclusiu sistema d'estudis P8.10 que t’exigeix notes iguals o superiors al 8, per tant, si superes el nostre curs estaràs perfectament preparat per aprovar les oposicions.

Requerimientos

  • Ser español/a o ser miembro de un Estado de la Unión Europa.
  • -Tener cumplidos los 16 años de edad.
  • -No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
  • -No hallarse inhabilitado penalmente para el ejercicio de las funciones públicas. .
  • -Graduado en Educación Secundaria (ESO), FPI o equivalente.
  • -No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones. públicas

Solicita Información

Todos los contenidos relacionados en esta página con MasterD son de titularidad exclusiva y propiedad de MasterD. Dichos contenidos han sido facilitados por el Centro o extraídos de la web del Centro para poder ofrecer la información necesaria a los usuarios en el momento de poder seleccionar un centro o programa formativo que se ajuste a sus necesidades.