Modalidad:
Presencial
Formación:
Oposicion
Localización:
Madrid, Valencia, Barcelona
Precio:
A consultar

Destinado a:

Es publica en el DOGC de 12 d'agost de 2008 el programa que regirà la convocatòria per a 2008

Presentación

Descripció i requisits de les oposicions al Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

Aquest Cos té assignades funcions de realització d'activitats administratives de nivell superior en qualsevol dels diferents Departaments, entre aquestes s'inclouen tasques directives, de gestió, inspecció, execució, control, estudis, propostes, assessorament i altres similars.

Per a accedir a aquest cos s'exigeix: Títol Superior Universitari

A més del Cos Superior, el CEF també prepara l'accés al Cos Tècnic de Gestió (Diplomats Universitaris) i el d'Administratius (Batxiller Superior).

Objetivos

Exercicis de la darrera convocatòria (Poden produir-se canvis en la nova convocatòria)

PRIMER EXERCICI

Respondre un qüestionari de 50 preguntes sobre el contingut de tot el temari. Respondre per escrit 10 preguntes curtes de resposta breu sobre el contingut de tot el temari. Desenvolupar per escrit un tema genèric, elegit per l'aspirant d'entre els dos proposats pel tribunal, de relació de diverses qüestions contingudes en tot el temari. Duració 3 h.

SEGON EXERCICI

Prova de coneixements de llengua catalana. Restaran exempts de la realització d'aquesta prova els aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de nivell “C” de català. Respondre un qüestionari sobre competències professionals. Resoldre per escrit un supòsit pràctic d'aplicació dels coneixements del temari, elegit per l'aspirant d'entre els dos plantejats pel tribunal. Duració 3 h.

TERCER EXERCICI

Prova per acreditar els coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. Restaran exempts de la realització d'aquesta prova els aspirants que acreditin amb documentació els coneixements de la llengua castellana. Prova de caràcter voluntari d'acreditació dels coneixements de la llengua estrangera escollida per l'aspirant. Duració: 2 h. 15 min.

Programa Mostrar

Aprobado en el DOGC de 12 d'agost de 2008

Està compost per una Part General i 4 Àmbits:

Part general (60 temes) (comú als 4 àmbits)

  • Àmbit General (40 temes)
  • Àmbit Jurídic (40 temes)
  • Àmbit Econòmic (40 temes)
  • Àmbit de Prevenció (40 temes) 

 

Requerimientos

Per a accedir a aquest cos s'exigeix: Títol Superior Universitari

A més del Cos Superior, el CEF també prepara l'accés al Cos Tècnic de Gestió (Diplomats Universitaris) i el d'Administratius (Batxiller Superior).

Solicita Información

Todos los contenidos relacionados en esta página con CEF - Centro de Estudios Financieros son de titularidad exclusiva y propiedad de CEF - Centro de Estudios Financieros. Dichos contenidos han sido facilitados por el Centro o extraídos de la web del Centro para poder ofrecer la información necesaria a los usuarios en el momento de poder seleccionar un centro o programa formativo que se ajuste a sus necesidades.