Oposicions Agent auxiliar rural para la Generalitat de Catalunya

MasterD


Modalidad:
Semipresencial
Formación:
Oposicion
Localización:
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona
Precio:
A consultar

Destinado a:

El Cos d´Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear en 1986 i és l´únic col·lectiu professional dedicat a la defensa del Medi ambient amb presència en tot el territori català. Si t´agradaria treballar en la protecció del medi ambient com agent forestal a Catalunya aquesta és la teva oportunitat.

Presentación

A causa de la importància que la societat ha començat a donar-li al medi natural, les institucions van prendre ja fa un temps la decisió d´especialitzar progressivament als agents forestals per a passar de tasques bàsicament tècniques o de gestió directa a conceptes molt més amplis de prevenció i protecció.

Els agents auxiliars rurals desenvoluparan activitats que participin en el bon coneixement del territori i del mitjà, i que es basin en la vigilància i inspecció, actuant en els casos d´infracció administrativa i de delicte mediambiental

Al treball d´un agent auxiliar rural de Catalunya existeixen quatre àmbits principals de treball: prevenció i investigació d´incendis forestals; fauna protegida, caça i pesca; recursos forestals; i espais naturals protegits.

Aquest curs per a preparar les oposicions al Cos d´Agents Rurals t´aportarà tot el necessari perquè superis amb èxit les proves d´accés a agent forestal de Catalunya.

Requerimientos

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea
  • Haver complert 18 anys i no superar els 65
  • Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent
  • Posseir el permís de conduir de la classe B o equivalent
  • Posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de la plaça o lloc al que s`aspira
  • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per el desenvolupament de les funcions públiques
  • Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l`obtenció del permís d`ús d`armes de foc

Solicita Información

Todos los contenidos relacionados en esta página con MasterD son de titularidad exclusiva y propiedad de MasterD. Dichos contenidos han sido facilitados por el Centro o extraídos de la web del Centro para poder ofrecer la información necesaria a los usuarios en el momento de poder seleccionar un centro o programa formativo que se ajuste a sus necesidades.